Werksessies


Elke werksessie wordt door een aantal partners, uit verschillende disciplines, gezamenlijk ‘aangejaagd’, met als doel urgente opgaven in de ruimtelijke omgeving (in de breedste zin) aan te pakken. 
Om de deelnemers aan de sessies (het publiek) zoveel mogelijk uit te dagen en uit zijn/haar comfortzone te halen, wordt men op basis van aangegeven interessegebieden ingedeeld bij een werksessie.


Werksessie #1  Ontwerpend onderzocht, en dan?

Trekkers : SCI Stimuleringsfonds Creatieve Industrie + BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus +  BNSP Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen i.s.m. Team Vlaams bouwmeester

 • Toelichting: Ontwerpend onderzoek levert waardevolle vergezichten op. Hoe brengen we deze samen met bestuurders, beleidsmakers en ontwikkelaars verder? Centraal staan drie concrete voorbeelden uit: Anders werken aan stad, dorp en land (impacttraject) | Regio van de Toekomst, Stad van de Toekomst.
 • Steekwoorden: ontwerpend onderzoek als middel | impacttraject Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp|integrale ketenbenadering | Regio van de toekomst | Stad van de toekomst | Open Oproep | ruimtelijke denkbeelden.


Werksessie #2 Woonwijken van de toekomst

Trekkers: PBL Planbureau voor de Leefomgeving + RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed i.s.m. Staatsbosbeheer + BNSP + FGM Federatie Grote Monumentengemeenten

 • Toelichting: De vraag naar nieuwe woningen is hoog. Dat ze er moeten komen, staat vast. Maar hoe? En hoe gaan onze woonwijken in de toekomst eruit zien (als we de NOVI als uitgangspunt nemen)? 
 • Steekwoorden: NOVI | leefbaarheid |stadsranden | groen |  bereikbaarheid | inclusieve samenleving | ruimtelijke kwaliteit | erfgoed | nieuwe woontypologieën.


Werksessie #3 Nederland duurzaam mooier

Trekkers: NVDE, Holland Solar, Design Innovation Group (DIG)

 • Toelichting: De energietransitie zorgt ervoor dat in Nederland steeds zichtbaarder wordt hoe onze energie wordt opgewekt. Windparken, zonneparken, aardgasvrije en energieneutrale wijken: allemaal dragen ze bij aan hoe Nederland eruit ziet en komt te zien de komende jaren. Met een concrete (business)case als uitgangspunt kijken we in de werksessie hoe we de groei van duurzame energie effectief kunnen verbinden met andere waarden als esthetiek en leefbaarheid.
 • Steekwoorden: Energietransitie | omgevingskwaliteit | duurzaamheid | leefbaarheid | aardgasvrije woonwijken | draagvlak.


Werksessie #4 Versnellen met kwaliteit

Trekkers: Topsector Creatieve Industrie i.s.m. CLICKNL + Atelier X, ministerie van BZK

 • Toelichting: Versnellen waar mogelijk, vertragen waar noodzakelijk. Tijd en ruimte zijn kostbaar. Hoe kunnen we processen versnellen, omgevingskwaliteit borgen zonder leefbaarheid uit het oog verliezen?
 • Steekwoorden: conceptueel bouwen | integraliteit | kwaliteitsborging | bouwcultuur in relatie tot nationale programma’s | RES |Kennis en Innovatie Agenda.


Werksessie #5 De waarde van kunst

Trekkers: Studio Frank Havermans i.s.m. RAAAF + BPD Bouwfonds Property Development

Toelichting: Vanuit het bewegende kunstwerk Secret Operation 610 zet maker Frank Havermans de zintuigen op scherp. Een doe-sessie waarin observeren centraal staat. Welk landschap zie ik? Welk landschap zie jij? Opdracht om eigen observaties in beeld vastleggen en concreet maken. Alles mag gefotografeerd, behalve het kunstwerk zelf.  
Steekwoorden: kunst | landschap |  zintuigelijke ervaring | gebiedsontwikkeling | observaties | dialoog | waardering.


Werksessie #6 Een socratisch gesprek

Trekker: Marleen Stikker, directeur De Waag, directeur Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Toelichting: Marleen Stikker, keynote speaker, voert een socratisch gesprek met deelnemers. De deelnemers bepalen het onderwerp.
Steekwoord: dialoog | socratisch gesprek.


Werksessie #7 Copiloten van de ruimtelijke kwaliteit

Trekkers: Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland + NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen i.s.m. NVDE + FGM 

 • Toelichting: Hoe organiseer je het proces op lokaal niveau; stimuleer je ruimtelijke kwaliteit niet alleen in het bijzondere maar ook in het alledaagse? Hoe maakbaar is ruimtelijke kwaliteit en hoe verdeel je verantwoordelijkheid? Uitwerking van 3 concrete voorbeelden uit de lokale praktijk in Lagerhuis opstelling.
 • Steekwoorden: omgevingsplan | participatie | veranderende rollen | samenwerking | omgevingskwaliteit | gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Speciaal moment: Uitreiking Mooiwaarts Wisseltrofee 2020


Werksessie #8 (P)ACT! 

Trekkers: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit + Vereniging Deltametropool i.s.m. deelnemende partners.

 • Toelichting: Streven naar omgevingskwaliteit en leefbaarheid van onze fysieke leefomgeving zijn gedeelde verantwoordelijkheden. Wie verantwoordelijkheid neemt, durft zich te committeren. Inzet van deze sessie is toewerken naar een meerjarig commitment voor samenwerking in het PACT van Soesterberg. Een intensieve sessie waarbij de deelnemers de bunker pas mogen verlaten, nadat overeenstemming is bereikt en handtekeningen zijn gezet. Mandaat vereist.
 • Steekwoorden: PACT van Soesterberg | impact | flexibliteit | samenwerking | gedeelde verantwoordelijkheid | commitment | bouwcultuur | omgevingskwaliteit| NOVI | ARO | lange termijn.